ताप्लेजङलाई केन्द्र सरकारले कति छुट्यायो बजेट ? (कुन क्षेत्रमा कति हेरौँ पुर्णसुची)

विराटनगर । प्रदेश १ को हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङलाई केन्द्र सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बिभिन्न क्षेत्र पहिचान गर्दै ठुलो बजेट बिनियोजन गरेको छ ।

हेरौँ सो बजेटको विवरण ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय
क्र.सं. ठेगाना कार्यक्रम रकम रु बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकाय कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि व.उ.सि.न
१९३ विभिन्न प्रधान कृषि आधुनिककरण परियोयोजना/परियोजना कार्यान्वयन इकाइ ताप्लेजुङ ३३ लाख ७० हजार परियोजना कार्यान्वयन इकाइ ताप्लेजुङ पूँजीगत खर्च 31200106
२०३ विभिन्न मझौला चिस्यान तथा भण्डारण केन्द्र (Cold Store) निर्माण एकमुष्ट रुपमा रहेको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय कार्यक्रम छनौट हुन बाँकी/
स्थानीय तहले लागत साझेदारीमा योजनाको माग गर्नुपर्ने
कृषि तथा भेटेरीनरीका लागि स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत विनियोजित रकम
१९४ आठराई त्रिवेणी गा.पा कृषि विकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रम ४ लाख आठराई त्रिवेणी गा.पा स्थानीय तहमा ससर्त अनुदान 31200101
१९५ प्रधान कृषि आधुनिककरण परियोयोजना सञ्चालन ३९ लाख 31200106
१९६ राष्ट्रिय फलफूल विकास कार्यक्रम १ लाख 31201102
१९७ समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र कार्यक्रम (कृषि) २२ लाख 31201111
१९५ पाथीभरा याङवरक गा.पा. कृषि विकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रम ४ लाख पाथीभरा याङवरक गापा 31200101
प्रधान कृषि आधुनिककरण परियोयोजना सञ्चालन 49 लाख 31200106
पशु सेवा विभाग १ लाख 31202011
१९६ फक्ताङलुङ गा.पा कृषि विकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रम ४ लाख फक्ताङलुङ गापा 31200101
प्रधान कृषि आधुनिककरण परियोयोजना सञ्चालन ४४ लाख 31200106
पशु सेवा विभाग १ लाख 31202011
१९७ फुङिलङ नपा कृषि विकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रम ४ लाख फुङिलङ नपा 31200101
प्रधान कृषि आधुनिककरण परियोयोजना सञ्चालन ३४ लाख 31200106
पशु सेवा विभाग २१ लाख 31202011
राष्ट्रिय फलफूल विकास कार्यक्रम ११ लाख 31201102
१९८ मिक्वाखोला गा.पा कृषि विकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रम ४ लाख मिक्वाखोला गा.पा 31200101
प्रधान कृषि आधुनिककरण परियोयोजना सञ्चालन ४९ लाख 31200106
पशु सेवा विभाग १० लाख 31202011
राष्ट्रिय फलफूल विकास कार्यक्रम २ लाख 31201102
१९९ मेरिङदेन गा.पा कृषि विकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रम ४ लाख मेरिङदेन गा.पा 31200101
प्रधान कृषि आधुनिककरण परियोयोजना सञ्चालन ३९ लाख 31200106
२०० मैवाखोला गा.पा कृषि विकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रम ४ लाख मैवाखोला गापा 31200101
प्रधान कृषि आधुनिककरण परियोयोजना सञ्चालन ३९ लाख 31200106
पशु सेवा विभाग १ लाख 31202011
राष्ट्रिय फलफूल विकास कार्यक्रम २ लाख 31201102
कृषि विभाग ३० लाख 31201011
कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन कार्यक्रम २० लाख 31201106
२०१ सिदिङवा गा.पा कृषि विकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रम ४ लाख सिदिङवा गा.पा 31200101
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिककरण परियोयोजना सञ्चालन ४९ लाख 31200106
पशु सेवा विभाग २० लाख 31202011
राष्ट्रिय फलफूल विकास कार्यक्रम १५ लाख 31201102
पशुपंक्षी श्रोत व्यवस्थापन तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम ३० लाख 31202103
२०२ सिरिजंघा गा.पा कृषि विकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रम ४ लाख सिरिजंघा गा.पा 31200101
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिककरण परियोयोजना सञ्चालन ३९ लाख 31200106
पशु सेवा विभाग १० लाख 31202011
राष्ट्रिय फलफूल विकास कार्यक्रम १५ लाख 31201102
समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र कार्यक्रम (कृषि) १० लाख 31201111
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
क्र.सं. ठेगाना कार्यक्रम रकम रु बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकाय बजेट शिर्षकको नाम व.उ.सि.न
२०३ आठराई त्रिवेणी गा.पा आठराई त्रिवेणी गा. पा. 2 करोड १९ लाख आठराई त्रिवेणी गा. पा. स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण ८०१०१३०१
२०४ फक्ताङलुङ गा.पा फक्ताङलुङ गा. पा. 2 करोड २९ लाख फक्ताङलुङ गा. पा. स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण २८१०१३०२
२०५ मिक्वाखोला गा.पा मिक्वाखोलागा. पा. 2 करोड १ लाख मिक्वाखोलागा. पा. स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण २८१०१३०३
२०६ मेरिङदेन गा.पा मेरिङदेन गा. पा. ३ करोड ४१ लाख मेरिङदेन गा. पा. स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण २८१०१३०४
२०७ मैवाखोला गा.पा मैवाखोला गा. पा. २ करोड ३८ लाख मैवाखोला गा. पा. स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण २८१०१३०५
२०८ पाथीभरा याङवरक गा.पा पाथिभरा याङवरकगा. पा. २ करोड ८७ लाख पाथिभरा याङवरकगा. पा. स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण २८१०१३०६
२०९ सिदिङवा गा.पा सिदिङवा गा. पा. ३ करोड ३३ लाख सिदिङवा गा. पा. स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण २८१०१३०७
२१० सिरिजंघा गा.पा सिरिजंगा गा. पा. ४ करोड ४ लाख सिरिजंगा गा. पा. स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण २८१०१३०८
२११ मैवाखोला गापा ढुङ्गेसाँघु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई १५ सैयाको अस्पतालमा स्तरोन्‍नती गर्ने कार्य 4 करोड २ लाख स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
क्र.सं. ठेगाना कार्यक्रमको नाम रकम रु बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकाय बजेट शिर्षकको नाम व.उ.सि.न
२१२ पाथिभरा याङवरक गापा यामासेना कुवा मुहान संरक्षण पाथिभरा याङवरक गापा ताप्लेजुङ 15 लाख वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रकृतिमा आधारित पर्यटन कार्यक्रम ३२९०११०२
२१३ सिदिङवा गापा सेतीभिर पहिरो नियन्त्रण सिदिङवा गापा 15 लाख वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रकृतिमा आधारित पर्यटन कार्यक्रम ३२९०११०२
२१४ मेरिङदेन गापा अलैची पहिरो नियन्त्रण मेरिङदेन गापा 15 लाख वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रकृतिमा आधारित पर्यटन कार्यक्रम ३२९०११०२
२१५ फुङलिङ नपा हाङदेवा तथा हिरेवा पहिरो नियन्त्रण फुङलिङ नपा 2 करोड जलाधार संरक्षण तथा सिमसार संरक्षण कार्यक्रम जोखिमयुक्त पहिरो व्यवस्थापन आयोजना ३०८०३१०६
२१६ फक्ताङलुङ गापा कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम बजेट एकमुष्ठमा रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग अन्य ३२९०३१०१
२१७ जलवायु परिर्वतन सम्बन्धि अनुकुलन विकल्पहरु सहितकोमा  मध्यकालिन र दिर्घकालिन क्षेत्रगत एकिकृत योजनाहरुको तर्जुमा  दिगो जलबायु, सूचना प्रणालीको विकास, तथा संघीय प्रादेशिक सरकार र स्थानी तहरुको क्षमता अभिबृद्धि बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२१८ जलवायु परिर्वतन सम्बन्धि अनुकुलन विकल्पहरु सहितकोमा  मध्यकालिन र दिर्घकालिन क्षेत्रगत एकिकृत योजनाहरुको तर्जुमा  दिगो जलबायुृ सूचना प्रणालीको विकास, तथा संघीय प्रादेशिक सरकार र स्थानी तहरुको क्षमता अभिबृद्धि बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२१९ Safeguard information Design and operationalise बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२२० चरिचरणबाट हुने उत्सर्ज्रन सम्बन्धी अध्ययन बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२२१ मुख्य रुख प्रजातिको आयतन र बायोमास तालिका बनाउने बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२२२ राष्टिय बन तथ्याक प्रणाली स्थापना र सञ्चालन बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२२३ वन डढेलोबाट हुने कार्वन उत्सर्जन सम्बन्धि अध्ययन बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२२४ अन्तर प्रादेशिक क्षेत्रमा फैलिएको वन क्षेत्रको रणनीति योजना तयार बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२२५ प्रादेशिक वन डढेलो जोखिम नक्शाकन बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२२६ संकटापन्न प्रजातिको संरक्षण योजना कार्यान्वयन बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२२७ संकटापन्न प्रजातिको संरक्षण योजना तयारी तथा हालको अवस्था अध्ययन बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२२८ वनजन्य उद्यम प्रबर्धन तथा विकास अनुदान बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२२९ उन्नत वन बीउ संकलन खरीद वितरण बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२३० ऐन नियम,निर्देशिका,कार्यविधि ,मापदण्ड पुनरावलोकन र परिमार्जन बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२३१ महत्वपूर्ण ताल तलैया सिमसार क्षेत्रहरुको भुस्खलन थिग्रिकरण न्युनीकरण कार्ययोजना बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२३२ तालक्षेत्रको थिग्रीकरण न्युनिकरण एकिकृत कार्यक्रम बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२३३ संवेदनशिल जलाधार क्षेत्रेको पहिचान आधारमा बहुप्रकोप नक्साकन बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२३४ यामासेन कुवा मुहान संरक्षण १५ लाख वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने । ३२९०११०२
२३५ सेतीभीर पहिरो नियन्यत्र १५ लाख वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने । ३२९०११०२
२३६ अलैची पहिरो नियन्त्रण मेरिङदेन ५ १५ लाख वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने । ३२९०११०२
२३७ पर्यटक विश्रामस्थल निर्माण बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२३८ टेड सर्पोट (विश्लेष्ण, प्रमाणिकरण गुणनियन्त्रण तथा शिफारिस) बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२३९ मध्यवर्ति क्षेत्र ब्यवस्थापन कार्यक्रम बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२४० टुहरा तथा समस्या मुलक वन्यजन्तु  ब्यवस्थापन कार्यक्रम बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२४१ खर्क ब्यवस्थापन बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२४२ वन्यजन्तुबाट टुहुरा बनाईएका बालबालिकालाई छात्रवृद्धि कार्यक्रम बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२४३ खानेपानी मुहान संरक्षण बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२४४ वन्यजन्तुका लागि पानी पोखरी मर्मत सुधार बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२४५ वन्य जन्तुका लागि पानीपोखरी निर्माण बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२४६ पर्यटकिय पदमार्ग, वनपथ, गोरेटोबाटो मर्मत सुधार बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२४७ पर्यटक पदमार्ग तथा गोरेटो बाटो निर्माण बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२४८ वन डढेलो व्यवस्थापन बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२४९ काठेपुल निर्माण तथा मर्मत बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२५० पर्यटकिय विश्रामस्थल निर्माण बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२५१ वातावरण प्रदुषण सम्बन्धि अनुगमन एंव निरीक्षण गरी नमुना संकलन गर्ने (देशका १५० वटा उद्योगहरु) कार्यक्रम बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२५२ चेतनामुलक बुकलेट,डायरी टिसर्ट क्याप टयाक सुट लगायत सामाग्री तयारी तथा वितरण बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२५३ कञ्चंनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषदलाई अनुदान सहयोग बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२५४ सातै प्रदेशमा स्थानीय तहहरुसगे समन्वयमा वातावरणिय सचेतना सम्बन्धी  अन्तक्रिया साथै सहयोग कार्यक्रम बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२५५ कलाकार अभियान्त र खेलाडीको माध्यमबाट स्थानीयस्तरमा वातावरण सचेतना अभिबुद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२५६ एकै नदीमा निर्मिच बहुसङख्यक जलविद्युत्र आयोजनाको सञ्चालनबाट त्यस नदीको पारिस्थितीकीय प्रणालीमा पर्न सक्ने एकीकृत वातावरणिय असर बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२५७ भौगौलिक सुचना प्रणाली Glos bases industrial information system लाई सुधार गदै तीन तहका सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने गरी क्ष्लतभचनबतभम ष्लायचmबतष्यल कथकतझ तयार गर्ने र तथ्याक संकलन गरी प्रविष्ट गराउने बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२५८ Intergated information system  को आधारभूत अध्ययनका साथै द्यभकत बखबष्बिदब ित्भअजयलयिनथ बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२५९ वन विज्ञानका विद्यार्थीहरु लागि ५ महिनासम्म्म ष्लतभचकजष्उ को ब्यवस्था गर्ने अध्ययन सर्वेक्षण अनुसन्धान बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२६० वातावरणीय सचेतना सम्बन्धी सन्देश मुलक सुचना तथा सामाग्री उत्पादन प्रशारण रेडियो टेलिभिजनबाट पुराना सामाग्रीहरुको आवश्यकता अनुसार परिर्माजन बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२६१ वातावरणिय सचेतना सम्बन्धी सन्देश सूचना तथा समाग्री उत्पादन तथा प्रशारण (पत्रपत्रिका तथा अनलाईन मिडियाबाट) बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२६२ कजचगद कउभअष्भक बिियmभतचष्अ भत्रगबतष्यल तय तयार गर्ने अनुसन्धान सर्वेक्षण  अनुसन्धान गर्ने बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२६३ अस्वाभाविक गुण भएका रुखहरुको मापनका लागि नयाँ प्रविधि विकास गर्ने अध्ययन सर्वेक्षण अनुसन्धान बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२६४ बतिभचलबतष्यख गकभ या ागभधिययम को अध्ययन  अनुसन्धान गर्ने बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२६५ विभिन्न मिचाहा प्रजातिको रोकथाम गर्ने उाियहरुको परिक्षण गर्ने बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२६६ वनको प्रकार तथा पारिस्थितककयि प्रणालीको नक्साङकन गर्ने बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२६७ नेपालको बाँस प्रजातिहरुको स्रोत सर्वेक्षण गर्ने बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२६८ राष्टिय वन विकास तथा ब्यवस्थापन (अन्य विरुवा उत्पादन बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२६९ राष्टिय वन विकास तथा ब्यवस्थापन फलफुल विरुवा उत्पादन बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२७० राष्टिय वन विकास तथा ब्यवस्थापन वन डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२७१ राष्टिय वन विकास तथा ब्यवस्थापन अग्नी नियन्त्रण सम्बन्धी सामाग्री उपकरण तथा समान खरिद एव वितरण बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२७२ राष्टिय वन विकास तथा ब्यवस्थापन सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२७३ राष्टिय वन विकास तथा ब्यवस्थापन,साझेदारी र चक्ला वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२७४ राष्टिय वन विकास तथा ब्यवस्थापन पर्यापर्यटन प्रबद्र्धन बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२७५ राष्टिय वन विकास तथा ब्यवस्थापन बन पैदावारमा आधारित लद्यु तथा साना उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि अनुदान सहकारी ,समूह समुदाय संस्था मार्फत बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२७६ राष्टिय वन विकास तथा ब्यवस्थापन वन अतिक्रम हटाई व्यवस्थापन बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२७७ राष्टिय वन विकास तथा ब्यवस्थापन सिमसार क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२७८ प्लास्टिकको झोलाको विकल्पको रुपमा बैकल्पिक झोला प्रयोगलाई प्रबद्र्धन तथा प्रदुषण नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तक्रिया बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२७९ जडिबुटी विकास कार्यक्रम जडिबुटी विरुवा उत्पादन बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२८० जडिबुटी विकास कार्यक्रम सहकारी समूह मार्फत जडिबुटीका उत्पादन खेती विस्तार भण्डार प्रशोधन र बजारीकरण बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
२८१ जडिबुटी विकास कार्यक्रम पकेट क्षेत्रमा जडिबुटी उत्पादन खेती विस्तार भण्डार बजेट एकमुष्ठमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
क्र.सं. ठेगाना कार्यक्रम रकम रु बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकाय बजेट शिर्षकको नाम बजेट शिर्षक
२८३ ताप्लेजुङ संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहको साझेदारीमा ज्येष्ठ नागरिक मिलनकेन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन बजेट एकमुष्ठमा रहेको । प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने । 34000102
२८४ ताप्लेजुङ संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहको साझेदारीमा स्थानीय तहमा महिला उद्यमशिलता सहजीकरण केन्द्र/इकाइ सञ्चालन बजेट एकमुष्ठमा रहेको । प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने । कार्यक्रम पछि छनौट गरिने । 34000105
समाप्त
Back to top button